QSNx@tG
{փWv RS` 
QSNx@@t@@G@@@@
AubN aubN
R xF OdN ԕ k C m i ہX HÖk _O
R Q|O
U|P
O|Q
P|O
QR|O
S|O
PO|O
S|Q
Q|S
7 2 3 m X|Q
W|Q
V|O
P|O
R|V
T|O
PO|O
Q|Q
6 1 1 2
xF O|Q
Q|Q
P|Q
P|T
PR|P
Q|Q
W|Q
Q|R
S|U
2 5 2 7 Q|X
P|PP
P|V
O|T
P|W
O|PR
PO|R
Q|V
1 7 8
OdN P|U
Q|Q
O|P
S|T
PQ|O
V|Q
PO|Q
T|P
Q|S
4 4 1 5 i Q|W
PP|P
R|S
O|R
P|X
O|V
V|O
O|O
2 5 1 7
ԕ Q|O
Q|P
P|O
P|P
QO|P
X|R
R|O
P|O
T|P
8 0 1 1 O|V
V|P
S|R
R|Q
Q|X
O|P
X|O
R|S
4 4 5
O|P
T|P
T|S
P|P
PV|O
U|P
U|O
X|Q
PO|O
7 1 1 2 O|P
T|O
R|O
Q|R
Q|R
T|S
PS|O
R|O
5 3 3
k O|QR
P|PR
O|PQ
P|QO
O|PV
Q|PQ
P|W
O|PR
O|X
0 9 10 ہX V|R
W|P
X|P
X|Q
R|Q
V|Q
PO|O
T|P
8 0 1
O|S
Q|Q
Q|V
R|X
P|U
PQ|Q
U|U
R|PO
Q|Q
1 5 3 8 O|T
PR|O
V|O
P|O
S|T
Q|V
PP|P
S|O
5 3 4
O|PO
Q|W
Q|PO
O|R
O|U
W|P
U|U
Q|W
P|S
1 7 1 9 HÖk O|PO
R|PO
O|V
O|X
O|PS
O|PO
P|PP
Q|X
0 8 9
C Q|S
R|Q
P|T
O|P
Q|X
PR|O
PO|R
W|Q
R|S
4 5 6 _O Q|Q
V|Q
O|O
S|R
O|R
P|T
O|S
X|Q
3 3 2 6
S|Q
U|S
S|Q
P|T
O|PO
X|O
Q|Q
S|P
S|R
6 2 1 4
bubN cubN
|i z H zk xc TOKIWA l Ԗ J Od l L쌴
Q|T
V|O
S|Q
PR|O
T|P
R|P
P|W
W|P
6 2 1 TOKIWA PQ|P
O|V
PO|O
O|R
P|P
T|T
QP|O
PO|O
4 2 2 4
T|Q
X|T
Q|S
PQ|O
U|P
R|U
O|P
P|T
4 4 5 P|PQ
S|T
O|Q
O|X
O|PR
T|R
PU|T
U|O
3 5 6
|i O|V
T|X
P|W
S|T
Q|W
O|R
Q|P
O|PO
1 7 9 V|O
T|S
R|Q
O|PQ
P|PP
W|P
PS|S
PQ|Q
6 2 3
z Q|S
S|Q
W|P
PP|O
U|P
O|V
Q|O
S|Q
6 2 2 l O|PO
Q|O
Q|R
O|X
R|PP
X|Q
PP|P
PO|O
4 4 5
O|PR
O|PQ
T|S
O|PP
O|R
O|PO
P|W
O|W
1 7 8 Ԗ R|O
X|O
PQ|O
X|O
P|T
PP|O
PO|O
PO|O
7 1 2
P|T
P|U
W|Q
P|U
R|O
Q|O
U|O
O|P
4 4 7 J P|P
PR|O
PP|P
PP|R
T|P
PQ|O
PO|O
PW|O
7 0 1 1
H P|R
U|R
R|O
V|O
PO|O
O|Q
Q|T
Q|P
5 3 3 Od T|T
R|T
P|W
Q|X
O|PP
O|PQ
PT|O
PT|P
2 5 1 7
zk W|P
P|O
P|Q
O|Q
W|P
O|U
T|Q
O|Q
4 4 6 l O|QP
T|PU
S|PS
P|PP
O|PO
O|QO
O|PT
X|X
0 7 1 9
xc P|W
T|P
PO|O
Q|S
W|O
P|O
P|Q
Q|O
5 3 4 L쌴 O|PO
O|U
Q|PQ
O|PO
O|PO
O|PW
P|PT
X|X
0 7 1 8